Blueberry Mango Kale Smoothie
Blueberry Mango Kale Smoothie
Prep
5min
Total
5min
Servings
1
Ingredients
6
Level
Easy
Prep
5min
Total
5min
Servings
1
Ingredients
6
Level
Easy
Recipe by:Raw Food Magazine
Blueberry Mango Kale Smoothie
Prep:5minTotal:5minServes:1
Ingredients
Directions
  1. Blend ingredients. Add ice to reach desired consistency. Enjoy!
Ingredients
Directions
  1. Blend ingredients. Add ice to reach desired consistency. Enjoy!
Directions
  1. Blend ingredients. Add ice to reach desired consistency. Enjoy!
Notes

Blueberry Mango Basil Smoothie